REGULAMIN SKLEPU 
Regulamin sklepu internetowego OOHS&WOOFS


I. Definicje


W niniejszym "Regulaminie" pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:


1. Zamawiający (Klient) - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.2. Sprzedawca - firma OOHS&WOOFS Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, PL, NIP: 8133812497. 

3. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną sklep.oohswoofs.com , za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.4. Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony sklep.oohswoofs.com , podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną. 

5. Towar – produkty znajdujące się w ofercie Sklepu.6. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.7. Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.8. Płatność Dotpay.pl - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system Dotpay.pl9. Dzień roboczy - czas od otwarcia lokalu do godziny 23:59.10. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). 

11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 


II. Postanowienia ogólne1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym sklep.oohswoofs.com .

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.2. Realizacja zamówień odbywa w dni robocze pn-pt w godzinach 8:00- 20:00, z zastrzeżeniem dni wolnych od pracy Zakładu OOHS&WOOFS.3. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego lub mailowego z Zamawiającym, Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.4. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza na stronie sklep.oohswoofs.com oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiającego.5. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji e-mailowej lub telefonicznej Zamawiającego. 


 IV. Dostawa i czas realizacji zamówienia1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem e-mail. 2.Koszt dostawy e-mail wynosi 0 zł.

3.W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub płatności elektronicznej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 

4. Czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności u Sprzedającego. 


V. Formy płatności1. Dokonanie płatności może nastąpić w formie: kartą płatniczą za pomocą płatności online w systemie płatności internetowych Dotpay.pl2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.4. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.5. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Numery telefonów, oraz adresy e-mail znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie sklep.oohswoofs.com . 


 VI. Dodatkowe informacje - System płatności Dotpay.pl, Zwroty1. Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis Dotpay.pl prowadzony przez firmę Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255.2. W przypadku braku potwierdzenia płatności Dotpay.pl w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (płatność kartą, przelew elektroniczny).3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.4. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności Dotpay.pl Zamówienia, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system Dotpay.pl w terminie do 14 dni roboczych. 


VII. Prawo odstąpienia od umowy1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt e-mail z adresem Sklepu: sklep@oohswoofs.com .3. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.6. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy. 


 VIII. Reklamacje1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli:
- Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
- nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego,
- nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, 
- Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą mailową na adres e-mail: sklep@oohswoofs.com bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: sklep@oohswoofs.com .


5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę. 


 IX. Ochrona danych osobowych1. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego. 


 X. Postanowienia końcowe1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej w zakładce  "Regulamin sklepu" na stronie sklep.oohswoofs.com .


2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego sklep.oohswoofs.com . Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego sklep.oohswoofs.com oraz składania Zamówień.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 


 Dane Sprzedawcy: OOHS&WOOFS Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, PL, NIP: 8133812497

Ja  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

Numer zamówienia:
 
Data odbioru: 
 
Imię i nazwisko Zamawiającego: 

Adres konsumenta Zamawiającego: 

Adres e-mail Zamawiającego:

 
Podpis Zamawiającego:       (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
Data:
 

 Formularz należy wysłać na adres e-mail: sklep@oohswoofs.com
Copyright © 2020     Właścicielem strony jest OOHS&WOOFS Sp. z o.o. - Sp. komandytowa.                                    
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 47036
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem